МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш, оюутнууд сургуулийн дотоод сүлжээг ашиглан legaldata.mn-г ашиглах боломжтой боллоо

1 month ago

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль болон Легал датагийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тус сургуулийн багш, оюутнууд сургуулийн интернэт дотоод сүлжээ ашиглан legaldata.mn-ийн үйлчилгээг ашиглах технологийн боломжийг бүрдүүллээ.

Энэхүү үйлчилгээ нь зөвхөн тухайн байгууллагын интернэт дотоод сүлжээгээр legaldata.mn рүү хандаж үйлчилгээг ашиглах боломжтой байх ба харин тухайн байгууллагаас бусад орчин, өөр интернэт сүлжээ, хувийн дата эрх ашигласан тохиолдолд Үйлчилгээний эрх идэвхгүй байдгаараа онцлогтой.

Уг үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн тоонд хязгаар тавихгүй тул олон хүн ашиглах, ялангуяа их, дээд сургуулиудын хувьд ашиглахад тохиромжтой.