Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 26.1-д заасан хугацааг түр саатуулах байранд хүргэснээс эхлэн тооцно." гэж заасан нь Үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэв

2 weeks ago

Монгол Улсын иргэн П.Баттогтох Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 26.1-д заасан хугацааг түр саатуулах байранд хүргэснээс эхлэн тооцно." гэсэн нь Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. ...", Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц ... хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх ... үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна." гэснийг зөрчсөн эсэхэд тус тус дүгнэлт гаргана уу." гэсэн агуулга бүхий мэдээллийг Үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан байна. 

Үндсэн хуулийн цэц иргэний гарсан дээрх мэдээллийн дагуу маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэж, улмаар Үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан Цагдаагийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцээд уг зохицуулалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэжээ. 

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаас гаргасан дээрх дүгнэлтийн "Үндэслэл" хэсэг 20 орчим нүүр байх бөгөөд Цэц үндсэн эрхийг хязгаарлаж болох эсэх, хязгаарлах бол энэ хязгаарлалт нь Үндсэн хуулийн дагуу тодорхой хуульчлагдах (legal certainty), тохирсон байх зарчим (proportionality)-ыг хангах, шүүхийн хяналтанд байх гэх мэт нөхцөлийг хангах шаардлагатай, үгүй бол үндсэн эрхийн зөрчил болох бөгөөд тохирсон байх зарчмыг 3 элементээр задалж хэрэглэжээ. 

Үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 03 дугаар дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь унших бол энд дарна уу.