Минжүүрийн Цэрэнбат

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
ЭМШУИС-ийн АУС, МУИС-ийн ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
ЭМШУИС-ийн АУС, МУИС-ийн ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Ахлах багш, Өмгөөлөгч

2008 онд "Монгол үндэстний аутосомын хромосом дахь микросателлитийн локусын судалгаа" сэдвээр АУ-ны докторын зэрэг,
2012 онд "Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол" сэдвээр ХЗУ-ны магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 9381

Бүтээлүүд уншигдсан: 171

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3635

Зохиогчийн бүтээлүүд