Бүтээлийн нэр
Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийн практик дахь хууль хэрэглээний тулгамдаж буй асуудал ба эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь
Зохиогч
Мэндбаярын Амина Ганбаатарын Мягмарцэрэн
Тэмдэглэл
Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэн болон Монголын Хуульчдын холбооны хамтан зохион байгуулсан "Мөнгө угаах гэмт хэрэг: Онол практиктйн асуудал" сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд зориулав.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах гэмт хэрэг нь суурь гэмт хэргийг үйлдэгдсэн байхыг шаарддаг онцлогтой билээ. Манай улсын хувьд мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг тодорхой зааж өгөөгүйгээс үүдэж практик дээр өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргүүд дийлэнхдээ мөнгө угаах гэмт хэргээр давхар зүйчлэх нь нэмэгдэж байна.
Энэхүү илтгэлийнхээ хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлах аргачлалын талаар ФАТФ-ын зөвлөмж болон эрүүгийн эрх ззйн онолын хүрээнд авч үзсэн болно. Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хуульчлахдаа бүх гэмт хэргийг хамааруулах болон тусгайлан гэмт хэргүүдийг заах гэсэн 2 хандлагын талаар авч үзсэн.
Түлхүүр үг
Мөнгө угаах гэмт хэрэг, мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэрэг, Эрүүгийн хууль, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага
Бичигдсэн огноо
2023-05-15
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-06-02
Товч мэдээлэл үзсэн
810
Бүрэн эхээр нь үзсэн
14
Эшлэлийн тоо
13
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Амина Ганбаатарын Мягмарцэрэн “Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийн практик дахь хууль хэрэглээний тулгамдаж буй асуудал ба эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1601
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын газар. “Эдийн засгийн гэмт хэрэг II”. УБ., 2018 он. 195 дахь тал
 2. ФАТФ (2012-2019). “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт”. ФАТФ, Парис, Франц (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20180531F2.pdf 2023 оны 5 сарын 15-ны өдрийн тандалт)

 3. Монголбанк. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”. УБ., 2016 он. 44 дэх тал (https://www.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20161025_risk_assessment.pdf 2023 оны 5 сарын 1-ний өдрийн тандалт)

 4. §18.6.1, Эрүүгийн хууль, 2015 он (https://legalinfo.mn/mn/detail/11634 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)

 5. Э.Ганцэцэг. “Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэсэн статистик мэдээлэл”. Шүүх эрх мэдэл эмхэтгэл №4, УБ., 2020 он. 99-100 дахь тал (https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=887 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)

 6. Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia. Mutual Evaluation Report, September 2017, pp.58 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)

 7. Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG)., 3rd Enhanced Follow-up Report 2020: Mongolia, August 2020, pp.3 (https://apgml.org/mutual-evaluations/documents/default.aspx?pcPage=9 2023 оны 5 сарын 9-ний өдрийн тандалт)

 8. Mitsilegas, (2013) Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A New Paradigm of Security Governance versus Fundamental Legal Principles, Kluwer Law International BV, Zuidpoolsinge,

 9. Pol, R.F. (2020), “AML: the world’s least effective policy experiment? Together, we can fix it”, Policy Design and Practice, Vol. 3 No. 1, pp. 73-94

 10. Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 116

 11. Arnaldo José Alves Silveira., The International Standards on Combating Money Laundering: a Brazilian Perspective(https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-05-2020-0045/full/pdf 2023 оны 5 сарын 10-ны өдрийн тандалт)

 12. Legislative Guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, para 118