Бүтээлийн нэр
ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ГАРГАХ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ТОГТООХ НЭХЭМЖЛЭЛ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
2002 онд батлагдсан Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн §32.5-д нэхэмжлийн шаардлагын агуулга гэдэг байдлаар хүчингүй болгох нэхэмжлэл (§32.5.1), тогтоох нэхэмжлэл /үүнд: захиргааны акт илт хууль бус болохыг тогтоох (§32.5.2)/, хохирлоо арилгуулах (§32.5.3) нэхэмжлэлийн төрлийг заасан боловч нэхэмжлэлийн төрөл нь шүүхийн практикт үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр тус хуулийн §70.2-т заасан шүүхээс гаргах шийдвэрийн төрлөөр тодорхойлогдож ирсэн. Тодруулбал, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн §70.2-т зааснаас үзэхэд хүчингүй болгох нэхэмжлэл (§70.2.2), тогтоох нэхэмжлэл /үүнд: эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг (§70.2.1) болон захиргааны акт илт хууль бус болохыг тогтоох (§70.2.3)/, даалгах нэхэмжлэл (§70.2.4), хохирлоо арилгуулах нэхэмжлэл (§70.2.6) зэргийг тогтоосон байсан.
Иймд үйлчлэл нь дуусгавар болсон захиргааны акт хууль бус байсныг тогтоох нэхэмжлэлийн төрөл тодорхой хуульчлагдаагүйн улмаас өнгөрсөн хугацаанд шүүхийн практикт тухайн захиргааны актын үйлчлэл урьдчилан шийдвэрлүүлэх ажиллагааны явцад болон шүүхэд нэхэмжлэл гаргасны дараа дуусгавар болсон байсан ч хүчингүй болгож шийдвэрлэж байсан билээ.
Харин 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр батлагдсан Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн §106.3.3-т шүүхээс гаргах шийдвэрийн төрлийг заахдаа “захиргааны акт хүчингүй болгуулах нэхэмжлэл гаргасны дараа тухайн актыг цуцалсан болон хүчингүй болгосон, эсхүл бусад байдлаар хэрэгжсэн бөгөөд нэхэмжлэгчийн ашиг сонирхол байгаа бол маргаан бүхий акт хууль бус байсан болохыг тогтоох” хэмээн “үргэлжлүүлэн тогтоох” нэхэмжлэлийг хуульчилжээ. Мөн хуулийн §52.5.1-д “эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоох” гэсэн нэхэмжлэлийн төрлийг тусгайлан заасан бөгөөд §106.3.4-т шүүх “эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоох” шийдвэр гаргаж болохоор заасан.

Энэхүү өгүүлэлд үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэлийн ойлголт, түүнд тавигдах урьдчилсан нөхцөл болон уг нэхэмжлэлтэй маргааныг захиргааны хэргийн шүүхээс хэрхэн шийдвэрлэж буй практикийг судалж, тодорхой санал, зөвлөмжийг дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг
нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, нөхөн тогтоох нэхэмжлэл, захиргааны акт хууль бус байсан болохыг тогтооолгох, эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоолгох, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.3
Бичигдсэн огноо
2018-10-21
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-11-14
Товч мэдээлэл үзсэн
5453
Бүрэн эхээр нь үзсэн
316
Эшлэлийн тоо
40
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх