Бүтээлийн нэр
“Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” судалгааны тайлан
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам, захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцооны шинэтгэлийн асуудлыг нарийвчлан тодорхойлох, холбогдох хууль тогтоомжийн төслийн талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Судалгааны зорилтууд
• Захиргааны хэргийн шүүхээс сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хянан шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан,статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх,
• Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /цаашид ЗХХШТХ гэх/-ийн хэрэгжилтийн талаарх иргэд, олон нийтийн ойлголт хандлага, хэрэгжилтийн явцад учирч байгаа хүндрэл бэрхшээл, боловсронгуй болгох арга замыг асуулгын судалгааны арга зүй, загвараар судлах,
• Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, ЗХХШТХ-ийн хэрэгжилтийн талаарх хууль, шүүхийн байгууллагын ажилтнуудын санаа бодол, ойлголт хандлага, хэрэгжилтийн явцад учирч байгаа
хүндрэл бэрхшээл, боловсронгуй болгох арга замыг чанарын судалгааны арга зүй, загвараар судлах,
• Сүүлийн 3 жилийн байдлаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр захиргааны хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой гарсан мэдээ, материалуудад контент анализ хийх,
• Судалгааны үр дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.
Түлхүүр үг
Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, хэрэг маргаан, статистик мэдээлэл, дүн шинжилгээ, иргэд, олон нийтийн ойлголт хандлага,
Бичигдсэн огноо
2010
Хуудсын тоо
83
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-01-17
Товч мэдээлэл үзсэн
3861
Бүрэн эхээр нь үзсэн
239
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх