Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи

Утас: 99137929

Э-Мэйл: turbold.tr6@gmail.com

· Эрх зүйт төрийг бэхжүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагын ажилтнууд, хуульчдад давтан сургалт явуулах, Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд иргэдээс тавьж буй хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
- 2002-2004 онд орон даяар явуулсан “Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч буй байдал” социологийн судалгаа;
- 2009-2010 онд Улсын Дээд шүүхийн судалгааны төвтэй хамтран орон даяар явуулсан “Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” социологийн судалгаа;
- 2017-2018 онд ХЗДХЯ-тай хамтран Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн судалгаануудыг хийсэн.

Бүтээлийн тоо: 7

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 27775

Бүтээлүүд уншигдсан: 2546

Зохиогчийн профайл үзсэн: 6921

Зохиогчийн бүтээлүүд