Бүтээлийн нэр
Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй. Нэр төр гутаах, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх ба өөрийн зохицуулалт (сургалтын гарын авлага)
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Энэ гарын авлага нь найман модульд хуваагдах ба модуль бүр нь сургалтын үеэр заах хичээлүүдэд нийцсэн байна.

Эхний модулиар энэхүү сургалтын үндэс суурь болсон анхан шатны сургалтад өмнө ашигласан үзэл бодлоо илэрхийлэхэрх чөлөөний олон улсын гол гол хэм хэмжээг эргэн нягталж байна. Энэ бүлэгт үзэл бодлоо илэрхийлэхэрх чөлөөний олон улсын баталгаажилт, түүний үндсэн шинж чанарууд, хязгаарлалтын шалгуурын асуудлууд багтах бөгөөд хэвлэл мэдээллийн зохицуулалтын эрхзүйн хүрээний бүхий л гол мэдээллүүдийг багтаасан.

Хоёроос дөрөв дэх модульд энэхүү сургалтын үндсэн сэдэв болж буй нэр төр гутаахтай холбогдох асуудлыг оруулав. Үүнд нэр төр гутаахтай холбоотой эрүүгийн хэрэг, ухагдахуун, хамрах хүрээ; өмгөөлөл; шийтгэл, бусад асуудал ба өмгөөллийн үйл ажиллагаа зэргийг нарийвчлан толилуулав. Эдгээр модулиар нэр төр гутаах гэж чухам юу болохоос эхлээд, эрүүгийн хуулийн гүтгэлгийн асуудал, түүнийг өмгөөлөх, ийм хэрэг дээр хэрэглэх шийтгэлийн асуудлаарх өргөн хүрээний мэдлэгийг оролцогчдод олгоно. Дараагийн гурван модуль буюу таваас долдугаар модуль нь цахим орчинд үг хэлэхтэй холбоотой зохицуулалтын өөр өөр асуудлуудад, тухайлбал интернэтийн зохицуулалт, интернэтийн хүртээмж, онлайн дахь хувийн нууц ба мөрдөн хянах ажиллагаа сэдвүүд багтаж байна. Эхний хэсэгт интернэтийн зохицуулалтын үндэсний болон олон улсын тогтолцообүхий зохицуулалтыг аль алиныг нь багтаасан. Мөн үүнд оюуны өмчийг хамгаалахтай холбоотой асуудлаар болон цахим ертөнцөд агуулгын хязгаарлалт тавих зэрэг болно. Хоёр дахь хэсэгт интернэтийнхүртээмжийгхүний эрхийн үүднээс харж, түүнд нөлөө үзүүлэх практик аргууд, эрх зүйн ойлголтынхувьдэнэ үзэл баримтлалын утга агуулгад анхаарлаа хандуулсан. Энэ бүлгийн сүүлийн хэсэгт онлайн ертөнц дэх хувийн нууц бамөрдөн хянах ажиллагааны чухал асуудлуудад анхаарлаа хандуулсан бөгөөд үүнд дагаж мөрдөх хүний эрхийн гол хэм хэмжээг оруулав.

Төгсгөлийн буюу найм дахь модуль нь хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтын хэсэгюм. Өөрийн зохицуулалтын гомдол хянан шийдэврлэх өөрийн зохицуулалтын тогтолцоо болон хохирлыг барагдуулах эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцооны хоорондын холбоо хамааралд тухайлан анхаарсан болно.
Түлхүүр үг
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг, үндсэн суурь эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, нэр төр гутаах, цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрийн зохицуулалтын байгууллага
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
89
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-05-07
Товч мэдээлэл үзсэн
893
Бүрэн эхээр нь үзсэн
28
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх