Шүүгчийн шалгалтад бэлдэхэд санал болгох материалууд /захиргааны эрх зүй/

1 week ago

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгчийн цөөнгүй сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаад байгаа билээ. Үүнтэй холбоотойгоор захиргааны эрх зүйн чиглэлээр уншиж, судлах материалуудыг legaldata.mn-ээс санал болгож байна.

Суурь:

1.Ц.Сарантуяа судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/1576056745 Тухайлбал, “Үндсэн эрх ба хүний эрх”, “Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, түүний хэрэгжилт”, “Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах зарчим ба Үндсэн хуулийн хяналт”, “Үндсэн хуулийн шүүх ба захиргааны хэргийн шүүх: уялдаа холбоо, харьцуулалт”

2.Х.Сэлэнгэ судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/b/200 Тухайлбал, “Эрх зүйг таних мэдэх арга зүй: онолын үндэслэл”, “Хууль зүйн позитивизм: онол, арга зүйн асуудал”, “Жам ёсны эрхийн үзэл хандлагын хөгжлийн зарим асуудал”

3.О.Мөнхсайхан судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/1485665551 Тухайлбал,  “Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь”, “Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийн талаарх санал”, “Үндсэн хуульд ёс суртахууны тайлбар хийх нь”

Нарийвчилсан:

1.Г.Банзрагч судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/1496815323 Тухайлбал, “Эрх зүйт төр ба захиргааны хэргий шүүх”, “Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, шаардлага, тэдгээрт тавигдах тусгай урьдчилсан нөхцлүүд” “Монгол Улсын захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухайд”

2.Д.Сүнжид судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/1477200857 Тухайлбал, “Эрх зүйт төр ба захиргаа”  “Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан шүүхийн хяналтын үзэл баримтлал”, “ХБНГУ-ын захиргаа, захиргааны эрх зүйн ерөнхий ойлголт”, “ХБНГУ-ын хуулийг тайлбарлах субьект, арга зүй” “ХБНГУ-ын захиргаа, захиргааны эрх зүйн ерөнхий ойлголт”

3.Ц.Цогт судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/tsogt Тухайлбал, “Захиргааны процессын эрх зүйн шинэчлэл: захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилго ба хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төрөл”, “Захиргааны хэм хэмжээний акт” “Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт эрх зүйн дүгнэлт бичих (“брайт пэйнт” ххк нэхэмжлэлтэй хэргийн жишээ нь дээр)”, “Захиргааны ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.7 дахь хэсгийг тайлбарлах нь”

4.Т.Мөнх-Эрдэнэ судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/profile/1460787552 Тухайлбал, “Захиргааны байгууллагын губернатив ба административ үйл ажиллагаа”, “Захиргааны хэргийн шүүхээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаар юу вэ? /захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн анализ/”, “Захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн хяналт: төв банкны шийдвэрийг захиргааны эрх зүйн үүднээс авч үзэх нь”, “Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэлийн төрлүүд, тэдгээрт тавигдах урьдчилсан нөхцлийг хбнгу-ын захиргааны шүүхийн тухай хуулийн жишээн дээр харьцуулах нь”

5.Э.Мөнхдаваа судлаачийн бүтээлүүд: https://legaldata.mn/b/1212 Тухайлбал, “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэх эрх нээгдэх нөхцөл /захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 54.1.5/”, “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэх эрх нээгдэх нөхцөл /захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 54.1.6/

6.Нээлттэй Нийгэм Форумаас гаргаж буй “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цуврал тайлангууд www.forum.mn

Бэлтгэсэн: Легал дата