Үндсэн хуулийн цэц Улсын дээд шүүхэд хяналтын журмаар гаргасан гомдол зөвшөөрөгдөх үндэслэлийн талаарх зохицуулалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг шийдвэрлэнэ

1 week ago

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7.5.а, 25.7.5.б, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.1, 123.2.3 дахь заалт, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 40.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.3 дахь заалт, мөн хуулийн 40.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 172 дугаар зүйлийн 172.2.1, 172.2.2, 172.2.3 дахь заалт, 173 дугаар зүйлийн 173.4 дэх хэсэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэх Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 9.30 цагаас Цэцийн хуралдааны танхимд хийхээр товлоод байна.

2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдаж 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ээс хэрэгжиж байгаа Монгол Улсын шүүхийн тухай  хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7.5 дахь хэсэгт Улсын дээд шүүх хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэх: a) анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах; б)хуулийг  Улсын  дээд  шүүхийн  албан  ёсны  тайлбараас өөрөөр  тайлбарлаж хэрэглэсэн; в) хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ноцтой зөрчил гаргасан нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн зэрэг үндэслэлийг хуульчилсан. Хууль тогтоогч Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг батлахдаа эдгээр үндэслэлийг Захиргааны  хэрэг  шүүхэд  хянан  шийдвэрлэх  тухай  хуулийн 123 дугаар зүйл, Иргэний  хэрэг шүүхэд  хянан  шийдвэрлэх  тухай  хуулийн 172 дугаар зүйл, Эрүүгийн  хэрэг  хянан  шийдвэрлэх тухай хуулийн 40.1 дүгээр зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж тусгасан. Тодруулбал Улсын дээд шүүх хяналтын журмаар гаргасан гомдлуулаас зөвхөн эдгээр үндэслэлд хамаарах гомдлыг хүлээн авч хэлэлцэхээр болсон билээ.  

Үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан мэдээллээс үзэхэд иргэнээс иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд Улсын дээд шүүхэд хяналтын журмаар гаргасан гомдол зөвшөөрөгдөх дээрх гурван үндэслэл гурвуулаа, харин захиргааны болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах,  хуулийг  Улсын  дээд  шүүхийн  албан  ёсны  тайлбараас өөрөөр  тайлбарлаж хэрэглэсэн гэсэн хоёр үндэслэл нь Үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн мэдээллийг гаргажээ.

Дээрх мэдээлэлтэй холбоотой Легал датагийн бүтээлийн сан дахь судалгааны ажлууд:

 

Легал дата