Хэргийн дүн шинжилгээ


Сум дундын шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

4 months ago

Сум дундын шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг статистик мэдээллийг шүүх тус бүрээр гаргав. 

Улсын хэмжээнд шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны статистик мэдээлэл

5 months ago

Улсын хэмжэнд шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны статистик мэдээллийг нэгтгэн харуулав. Мөн анхан, давж заалдах, хяналтын шатаар шийдвэрлэгдэж иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн статистик мэдээллийг нэг доороос харах боломжтой. 

Гэр бүлийн эрх зүйн маргааны статистик мэдээлэл

5 months ago

Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлэгдэж буй гэр бүлийн эрх зүйн маргааны статистик мэдээллийг нэг доороос

Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

5 months ago

Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

5 months ago

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

5 months ago

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/