Хэргийн дүн шинжилгээ


Сум дундын шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Сум дундын шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг статистик мэдээллийг шүүх тус бүрээр гаргав. 

Улсын хэмжээнд шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны статистик мэдээлэл

Улсын хэмжэнд шийдвэрлэгдэж буй хэрэг, маргааны статистик мэдээллийг нэгтгэн харуулав. Мөн анхан, давж заалдах, хяналтын шатаар шийдвэрлэгдэж иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн статистик мэдээллийг нэг доороос харах боломжтой. 

Гэр бүлийн эрх зүйн маргааны статистик мэдээлэл

Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлэгдэж буй гэр бүлийн эрх зүйн маргааны статистик мэдээллийг нэг доороос

Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015-2022 онд шийдвэрлэсэн хэрэг шүүх тус бүрээр /жилээр/