Сүхбаатарын Сүхчулуун

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Япон Улс, Нагояа Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль, LL.M

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
2014-2015 он. Үндсэн хуулийн цэцийн Судалгааны төвийн судлаач.

2009-2014 он. Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, бакалавр
2015-2017 он. Япон Улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль LL.M
2017-2020 он. Япон улс, Нагояа Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, докторын хөтөлбөрт суралцаж байна.
Судалгааны чиглэл: Хүрээлэн буй орчны эрх зүй(Environmental law), захиргааны эрх зүй (Administrative law), захиргааны процессийн эрх зүйн асуудал (issues in administrative procedure)
Ном, сурах бичиг: Очи-Ай Сэйчи, "Компанийн эрх зүйн үндсэн ойлголт" хамтарсан орчуулга, Адмон хэвлэл, Уб хот.,2017 он.
Өгүүлэл, нийтлэл:
•“Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээг ялгаатай авч үзэх нь” Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015 оны №1
• “Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний орчуулга”, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2017 он №4
• “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэлэг зохицуулалт, түүний асуудал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2018 он №4
• “Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж)” . Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №1
• Байгаль орчинд учирсан хохирол, нөхөн сэргээлтийн зардлыг бохирдуулагч компаниас гаргуулах тухай нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон Засаг даргын нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2020 он №3
• 新・環境法シリーズ(第103回)モンゴルにおける環境公益訴訟の法制度と今後の課題 "Монгол Улс дахь хүрээлэн буй орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлын нэхэмжлэл гаргах тогтолцоо, түүний асуудал" [in Japanese] 環境管理 = Environmental management
環境管理 = Environmental management 56(9), 61-66, 2020-09

Бүтээлийн тоо: 15

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 43876

Бүтээлүүд уншигдсан: 2847

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3319

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-10-11 үнэт цаас, үнэт цаасны зах зээл, үнэт цаасны арилжаа, үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах
2 С.Сүхчулуун ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧИЛД ХОЛБОГДОХ САХИЛГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БА ШҮҮГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ЯЛГААТАЙ АВЧ ҮЗЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 сахилгын арга хэмжээ, шүүгчийн мэргэжлийн үнэлгээ
3 С.Сүхчулуун Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь талуудын нотлох үүргийн хувиарлалт, түүний онолын асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 мөрдөн шалгах зарчим, нотлох үүрэг, нотлох үүргийн
4 С.Сүхчулуун Шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асууудалд үндсэн хуулийн эрх зүйн үүднээс үнэлэлт өгөх нь (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2013.11.13-ны өдрийн дүгнэлт болон Япон Улсын туршлага дээр үндэслэв) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 шүүх эрх мэдэл, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч
5 С.Сүхчулуун Үндсэн хуулийн цэцээс олон улсын гэрээг Үндсэн хуульд нийцсэн эсэхийг хянах ажиллагаа ба тулгамдаж буй асуудал, гадаад орны харьцуулалт, туршлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Олон улсын гэрээ, Улс төрийн шинж бүхий маргаан
6 С.Сүхчулуун Архи, согтууруулах ундааны зар сурталчилгаа, түүнээс үүссэн гэм хорын асуудал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 архи согтууруулах ундаа, зар сурталчилгаа, гэм хор, хамтын гэм хор
7 С.Сүхчулуун ЖИЖИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ШҮҮХЭЭР НЭХЭМЖЛЭН ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ, ГАДААД ОРНЫ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, бүлгийн нэхэмжлэл, гарах опт бүлгийн нэхэмжлэл, орох опт бүлгийн нэхэмжлэл, төлөөллийн нэхэмжлэл
8 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн харьцуулалт \2002 болон 2013 он\ Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2017-11-30 үнэт цаас, санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаа
9 С.Сүхчулуун Төрийн бус байгууллага нийтийн эрх ашгийг хамгаалан Үндсэн хуулийн цэцэд хандах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-22 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Иргэдийн өргөдөл, мэдээлэл, Нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл ба Үндсэн хуулийн цэц
10 С.Сүхчулуун ПАРЛАМЕНТЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЭД НЭВТРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ГАДААД ОРНЫ ТУРШИЛГА, ХАРЬЦУУЛАЛТ (2013 ОН) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-25 парламент, парламентын хяналт, мөрдөн шалгах эрх мэдэл
11 С.Сүхчулуун ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, зөрчигдөж болзошгүй нийтийн ашиг сонирхол
12 С.Сүхчулуун ОСАКА ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН ХЭРЭГ (НИСЭХ БУУДЛААС ГАРАХ ДУУ ЧИМЭЭ БА ТҮҮНИЙГ ЗОГСООХ, УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ НЭХЭМЖЛЭХ ТУХАЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 дуу чимээ, бохирдол, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, хохирол нөхөн төлүүлэх, Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг
13 С.Сүхчулуун Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-15 өмчлөх эрх, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, байгаль орчин
14 С.Сүхчулуун БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДЛЫГ БОХИРДУУЛАГЧ КОМПАНИАС ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-21 байгаль орчны бохирдол, байгаль орчны хохирол, байгаль орны хохирлын нөхөн төлбөр, байгаль орчны нөхөн сэргээлт
15 С.Сүхчулуун Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Хүрээлэн байгаа орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn