Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл

Шүүхийн мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын "Шүүх эрх мэдэл” эмхэтгэлийг 2014 оны 1 дүгээр улирлаас шинэчлэн уншигч та бүхэнд толилуулж байна. Эмхэтгэлийн нийтлэлийн бодлого нь сайн туршлага, эрх зүйн онол-судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг уялдуулж, эрх зүйн шинжлэх ухаан, шүүх судлалын шинэ мэдлэг, мэдээлэл түгээх, шүүхийн шийдвэрийг судлан шинжилж, аргачилсан зөвлөмж гаргах, шүүгчдийн болон олон улсын сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэнэ.

Бүтээлийн тоо: 30

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 40958

Бүтээлүүд уншигдсан: 5005

Зохиогчийн профайл үзсэн: 5284

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-10 Монгол улс дахь шүүхийн захиргаа, түүний төлөвшил, Шүүүгчийн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажиллагаа, түүний зорилго, үр нөлөө, Шүүхийн захиргааг үр нөлөөтэй удирдахад шүүхийн статистикийн гүйцэтгэх үүрэг, Шүүгчдийн сургалт дахь эрх зүйн бус сургалтын ач холбогдол, Цахим орчин дахь шүүгчийн ёс зүй, АНУ дахь ял оногдуулах хүснэгтийн тухай (Sentencing Table), Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ: Forrest v ASIC, Хүний эрх ба цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, Шүүх хэргийн жинхэнэ бодит үнэнийг тогтоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй, Байгаль орчныг хамгаалахад шүүхийн үүрэг, оролцоо чухал, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага гэж юу вэ?, Монгол Улсын шүүхийн 2013 оны шүүн таслах ажиллагааны тойм, Хүний салшгүй эрхийн баталгаа - Эрх зүйн зайлшгүй процесс (Due process of law), Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of law)-ны зарим шалгуураар хийсэн дүн шинжилгээ, Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь оролцогч буюу бенефициар өмчлөгчийн тухай ойлголт
2 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монгол Улс дахь дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Үр нөлөө, анхаарах зарим асуудал -Шударга ёсны үйлчилгээг шуурхай хүргэх нь - “Эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоож, хүлээн зөвшөөрүүлэх” нэхэмжлэл -Эрх зүйт төр буюу захиргааны шүүх -Шүүхийн эдийн засгийн хараат бус байдлыг хангах зарим асуудал -Шүүхийн хараат бус байдал -Шүүхийн сургалтанд нийгмийн хүчин зүйлсийг тооцох (Social Context) сургалт -Шүүхийн шийдвэрийг хянах жишиг -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Төлөөлөх эрх, түүний онцлог, ач холбогдол -Хүүхэд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох -Шүүн таслах ажиллагаанд орчуулагч, хэлмэрчийг Оролцуулахад анхаарах зүйлс -Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүний эрх зүйн орчин -Ex Post Facto Law буюу хууль буцаан хэрэглэх тухай ойлголт
3 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн сонгон шалгаруулалт -Шүүхийн шинэ менежмент -Шүүхийн засаглалын аюулгүй байдлыг хангаж буй гадаад орны туршлага -Сайн туршлага: Шүүгчид хэрэг хуваарилах ажиллагаа -Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүхийн шийдвэр хэрэгждэг үү? (ЗХШ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай -Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь узуфруктын эрх зүйн зохицуулалт -Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй үр нөлөөтэй тэмцэхэд шүүгчдийн үүрэг оролцоо -Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба Хүн худалдаалах гэмт хэргийг шийдвэрлэх -Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарчим -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь Цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх -Гэр бүлийн хүчирхийллийн холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогчийг анхаарах -Гадаад улсад ажилласан хөдөлмөрлөх Эрхийн хэрэгжилтэд олон улсын эрх зүй
4 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн карьер -Шүүхийн хүний нөөцийн бодлогын шинэтгэл -Монгол Улс дах шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах -Шүүгчийн тэвчихүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Захиргааны эрх зүй дэх “Functus Officio” зарчим ба захиргааны албан тушаалтны шийдвэрээ хүчингүй болгох эрх -Итгэл эвдэх замаар хөрөнгөжихийн эсрэг Иргэний эрх зүйн хамгаалалт -Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны Ерөнхий хугацаа -Шүүх хуралдаан хойшилж байгаа үндэслэл, Шалтгаанд хийсэн мониторинг -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шинэчлэл ба харьцуулсан судлалын асуудал -Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаан дахь эвлэрлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт -Гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэхэд Олон нийтийн оролцоо чухал болох нь -Давж заалдах болон хяналтын шатны журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн үндэслэл, төрөл -Онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэлт ба шүүгчийн ачаалал
5 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй -Цэцийн шийдвэрийн шүүмж: Анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үйлчлэх хөөн хэлэлцэх хугацаа -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээ -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг шүүхээс нөхөн төлүүлэх -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжид хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ: Шүүхийн практик, -Захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн хөдөлгөөнд хамаарах зарим тоон үзүүлэлт -Өмчлөх эрхийн хамгаалалт -Төрийн өмчийн тухай эргэцүүлэхүй -Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II Проктколыг олон улсын эрх зүйн Pacta sunt servanda зарчимд үндэслэн хэрэглэх -Олон улсын байгууллага /хуулийн этгээд/-ын хариуцлагын асуудал -Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял -Албадан ажил хийлгэх ялын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох -Miranda v. Arizona
6 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Тайлбарын онолын тухай -Шүүхийн шийдвэр шударга, үйлчилгээ шуурхай, Хүртээмжтэй байх нь олон нийтийн итгэлийн үндэс -Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн туршлага, -Шүүхэд итгэх итгэл, -Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь -Шүүхийн ёс зүйн хороо болон Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргааны харьяаллыг зааглах асуудал -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Цэцийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх аргачлал -Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн Шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн обьект: Халдлагын зүйл -Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний Төлөв байдал -Үндсэн хууль дахь дайчлан авах зохицуулалт ба шударга нөхөн олговор -Та ба түүний өмчийн дархан эрхийн үзэл баримтлал, төрөл -Газар ба газартай холбоотой өмчийн эрхүүд -Хувийн эрх зүй дэх сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалт
7 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Хуулийг тайлбарлан хэрэглэх ажиллагаанд тогтвортой байдал ба шударга ёс зэрэгцэн орших -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл -Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицууулалтыг боловсронгуй болгох -Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөл -Үнэт цаасны эрх зүйн маргаан -Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тусгай төрөл: Төрийн албан хаагчийн учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах асуудал -Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчим болон уул уурхайн салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль зүйн ур дагавар -Нуугдмал гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал -Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал -Ялын бодлого ба сэтгэлгээний шинэтгэл: Эрүүгийн эрх зүйн үзэл баримтлалын тухайд -Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ -Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь, -Brown v. Board of Education of Topeka
8 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүх эрх мэдэл дэх төрийн тэргүүний бүрэн эрх -Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Хараат бус, хариуцлагатай шүүхийн тогтолцооны талаарх Софигийн тунхаглал -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлийн гэрээний маргаан -Хуулийн этгээдийн хэлбэрээр байгуулагдсан болон байгуулагдаагүй хамтарсан этгээдийн тухайд -Хүнсний аюулгүй байдлын эрх зүйн эх сурвалж -Улсын Их Хуралд мөрдөн шалгах эрх хэрэгтэй юу? -Холимог гэрээ, түүний хууль тогтоомжийн хэрэглээний аргачлалыг төлөвшүүлэх -Татварын олон улсын гэрээний зохицуулалтын хэрэгжилтийн зарим асуудал
9 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монголын эрх зүйн онолын сэтгэлгэний хөгжилд нөлөөлсөн зарим хүчин зүйл -Монгол Улс дахь шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Монгол Улс дахь авлигын эсрэг шинэчлэл: Шүүхийн шударга байдал -Хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх зохицуулалтыг шүүхийн практик хэрэглэж буй байдал -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт үйлдлийн илрэх хэлбэр -Нотлох үүргийн хуваарилалтын бодлого -Захиргааны шийдвэрийн түүхэн уламжлал ба захиргааны акт -Иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх Хуралдаан хойшлолт, -Монгол Улсын захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэлийн тухай -Хувийн эрх зүй дэх тулгамдсан зарим асуудал -Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүхийн шатан дахь хэрэгжилт -Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон яллах талын эрх хэмжээг тогтоох -Riley v. California (2014)
10 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шийдвэр яагаад үндэслэгдсэн байх -Монгол Улсын шүүхийн цогц зураглал -Монгол Улс дахь шүүгчийн сахилгын процессын тулгамдсан асуудал, Шийдвэрлэх арга зам -Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ, батлан даалтын гэрээний маргаан) -Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах хүсэлт гаргах эрх, түүнийг хангах хууль зүйн үндэслэл -Шүүх хуралдаанд зайнаас оролцох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх шаардлага -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах гэмт хэргийн субьектив талын зарим асуудал -Шүүгчийн хууль тайлбарлан хэрэглэх ур чадвар -Үндсэн хуулийн эдийн засгийн үзэл баримтлалын үүднээс Монгол Улсын үндсэн хуулийг шинжлэх -Нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхтэй зөрчилдөх үед хэрхэн шийдвэрлэвэл зохистой вэ? -Насжилтыг дэмжих нийгмийн хамгааллын эрх зүйн асуудал -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн онцлог, шинэлэг зохицуулалт -Gideon v. Wainright (2014)
11 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Цэцийн гишүүн болон дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал -Шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулиас гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний ойлголтыг эрэлхийлэх нь Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хууль батлах эрх мэдэлд тавих шүүхийн хяналт: Улс төрийн сонголтыг үндсэн хуулиар хязгаарлах нь -Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах бүтэц, цаашид түүнийг бэхжүүлэх арга зам -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шйидвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Хийсвэрлэлийн зарчмын салшгүй ойлголт өмчийн хэлцлийн мөн чанартай холбоотой маргаан) -Болгоомжгүй гэм бурууг, хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах /тохиолдол/-аас ялгах асуудлыг шийдвэрлэсэн хэрэг -Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх эрх -Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн маргааны харьяаллын талаар -Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт, шүүгчийг татгалзах -Гадаадын зарим улс орнуудын хяналтын шатны шүүхийн зарим онцлог -Нөхцөл байдлын шинжилгээний онол, практикийн асуудал -Монгол улсад Гадаадын худалдааны арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба биелүүлэх эрх зүйн асуудал -Хүний эрх, эрх чөлөө ба нийгмийн хэв журам -Европ дахь шударга ёсны ирээдүйн асуудлаарх Варшавын тунхаг -Монгол Улсын оюуны өмчийн хамгааллын тогтолцоо, асуудал, эргэцүүлэл -Loving v. Virginia (1967)
12 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн тусгай санал /Pros & Cons/ -Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл, хэтийн төлөв, чиг хандлага -Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй -Хувийн эрх зүйн гэрээний харилцаанаас үүссэн маргаан ба Залилан мэхлэх гэмт хэргийг ялган зүйлчлэхэд тулгамдаж буй асуудал -Барьцаа-Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаас өмчийн эрхийн төрөл болох нь -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүй: Бэрхшээл ба Шийдэл -Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн цаашдын асуудал /мониторингийн тайлан/ - -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Шүүхийн тогтолцоо -Даатгалын гэрээний эрх зүй -Аргагүй хамгаалалтын байдалд үйлдэгдсэн гэмт хэргийг шүүхээс хянан шийдвэрлэх зарим асуудал -Концессын гэрээ, түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харьяаллын асуудал - -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь улсын тэмдэгтийн хураамжийн зарим асуудал -Насанд хүрээгүй хүний гэмт хэрэг, зүйлчлэлийн онцлог /эрүүгийн эрх зүйн харьцуулалт/ -“Шүгэл үлээх” соёл, -Өндөр насны тэтгэврийн зохицуулалт, -Шүүхийн шийдвэрийг боловсронгуй болгох асуудлаарх зөвлөмж, Гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн зарим асуудал -Миссури муж улсын Эрүүл мэндийн газрын даргын эсрэг Крузений хэрэг (1990)
13 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хуульд тодорхойлсон шинэ төрлийн ял, -Ял шийтгэл, ял оногдуулалт -Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, -Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл, олон улсын жишиг -Гэмт хэргийн ангиллын тухай ойлголт, -Эрүүгийн хууль дахь шинэ гэмт хэргийн онцлог шинж, -Сэжигтэн… ???, -Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь, -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, -Хуулийн этгээдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, -Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах ажиллагаа, -Хялбаршуулсан журмаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, -Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл, -Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаах тухай зохицуулалт -Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа ба хүний эрхийн асуудал
14 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий ангийн хэрэглээ -Эрүүгийн шүүхийн зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа -Шүүгч ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх гомдол үүсэхэд шүүхийн захиргааны ажилтны сахилга, хариуцлага нөлөөлөх нь -Эдийн засгийн гэмт хэргийн нэг төрөл нь татварын гэмт хэрэг болох нь -Захиргааны хэргийн шүүхээс засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагааг хянах нь үндсэн хууль зөрчөөгүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд анхаарах зарим асуудал -Барилга байшин эзэмшигчийн гэм хорын хариуцлага -Үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа хэтрүүлсний үр дагавар буюу хүү төлөх үүрэг -Иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох зарчим Даалгаврын гэрээ ба Ажил гүйцэтгэх гэрээ -Эрх зүйн эх сурвалж, түүнийг шүүх эрэмбэлэн хэрэглэх нь -Эрүүгийн процессын шинэ хууль, -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа, практик хэрэглээ -Гоорын эсрэг Бушийн хэрэг (2000)
15 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ -Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилт: Гэмт хэргийн хохирлын талаар зохицуулалт -Гэм хорыг арилгах үүргийн тусгай төрөл: Эрх зүйн чадамжгүй болон зарим чадамжтай этгээдийн гэм хорын хариуцлага -Үүргийн эрх зүйн ерөнхий ангийн хохирол арилгуулах шаардах эрх (Иргэний хууль хэрэглээний асуудал) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй холбогдсон эрх зүйн асуудал -Аж ахуй нэгж байгууллагад тогтоогдон үйлчлэх хэм хэмжээ (дотоод хэм хэмжээ) түүнийг хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ шүүх хэрэглэж буй практик -Харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох эрх зүйн үндэс -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үзэл баримтлал ба өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал -Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал -Олон улсын эдийн засгийн харилцааны субъект болох төрийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлох шаардлага (онолын судалгаа) - Харьцуулсан гэр бүлийн эрх зүйн асуудал -Хээлөгийн эсрэг Колумб дүүргийн хэрэг (2008)
16 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Олон улсын эрх зүйн эх сурвалж, -Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт, -Төрийн байгууллага өөрчлөн байгуулагдах үед төрийн алба хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, -Захиргааны акт илт хууль бус болох үндэслэлд эфиденцийн онол, -Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар Эрүүгийн хуулийн зарим асуудал -Нөхөн сэргээх хандлагад суурилсан эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл, хохирлын үндэсний тогтолцоо -Гэрээслэлээр өв залгамжлалын эрх зүйн шинэчлэлт, хэтийн төлөв - Ёс суртахууны гэм хор -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилт, анхаарах зарим асуудал -Шүүгчийн дотоод итгэл ба нотлох баримтыг үнэлэх ажиллагаа -Иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн 255.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн шийдвэрлэж буй шүүхийн практик (Орон сууц худалдах-худалдан авах гэрээнд заасан орон сууцны талбайн хэмжээг тооцох тухай маргаан) -“Ялтай байдал”-аар иргэний эрхийг бүх насаар нь хязгаарлах, ялгаварлах нь -Хүүхдийн эрх ба өсвөр насны яллагдагч -Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах зарим асуудалд -Үрчлэлтийн хэргийг онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал -Хуулиар тогтоосон хүү, - Ипотекийн зээлийн нэхэмжлэгч -Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн “Ерөнхий шүүгч”-ийн албаны чиг үүргийн талаарх зөвлөмж 19/2016 -Roe v. Wade
17 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Олон улсын эрх зүйн зарим эх сурвалжуудын талаар (Олон улсын заншлын эрх зүй, эрх зүйн нийтлэг зарчмууд, -Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах -ИХШХШТХ-ийн зарим зохицуулалтын хэрэгжилт, үр нөлөөг эрх зүйн социологийн үүднээс авч үзэх -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг нэвтрүүлэх нь -Захиргааны байгууллагын губернатив ба административ үйл ажиллагаа -Хулгайлах гэмт хэрэг (Хуулийн амин сүнсний хулгай) -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Фидуцийн гэрээ) - -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Өв залгамжлал) -Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйл дэх тайлбарт хийсэн шинжилгээ -Нотариатын мэдэгдэх хуудсыг шүүхээр баталгаажуулж байгаа байдал -Хуульч сэтгэлгээ болон бодлого бодох аргачлалын уялдаа холбоо -Олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах эрх: Хоёр талт болон бүс нутгийн гэрээний харьцуулсан судалгаа -Plessy v. Ferguson (1896)
18 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийг удирдах уу, шүүхэд дэмжлэг үзүүлэх үү? Үндсэн хуулийн үзэл санаа - -Хууль тайлбарлан хэрэглэхтэй холбоотой онолын суурь асуудлууд -Японы шүүгчдийн томилгоо, сургалт, давтан сургалт -Хувийн эрх зүйн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хийсвэрлэх зарчим, түүний практик хэрэглээ -Монгол улсад мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэл “төсөл”-д зааснаар хязгаарлагдахгүй -Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийг нотлох үүргийн онолын үүднээс тайлбарлах нь -Иргэний хэргийн шүүгчийн тодруулах эрхийн тухай Япон улсын туршлага -New York Times Co. v. Sullivan (1964)
19 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 25 жилийн туршлага, сургамж -Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах онолын чиг хандлага ба тодорхой аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ -Сингапур улсын шүүхийн сургалт -Тайваны шүүхийн хөгжил, туршлага -Үндсэн хуулийн соёл: Сайн туршлага ба Монгол -Төрийн албаны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга): төрийн албаны удирдах албан тушаалтны хариуцлагыг дээшлүүлэх шинэ зохицуулалт -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо -Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага -Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: Өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам -Гэр бүлийн маргааны онцлог, эвлэрүүлэн зуучлахад сэтгэл зүйчийн оролцоо -Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970)
20 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлангийн хураангуй, -Монгол Улсын иргэний хууль дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн зохицуулалт болон түүний тулгамдсан асуудал -орон сууцны талбайн маргаан бүхий иргэний хэрэг ба иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн хэрэглээ -гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл, шударга ёсны зарчим -шинээр батлагдсан хууль, шүүгчийн ачаалал -захиргааны хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -монгол улс дахь шүүхийн жишгийн гүйцэтгэх чиг үүрэг ба механизм -үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдлын талаарх зохицуулалтын харилцан хамаарал: иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр -иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсэгт заасан шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж) -иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч өөрийн дотоод итгэл үнэмшлийг талуудад ил болгох хэрэгцээ шаардлага: япон улсын жишээн дээр -хувьцаа эзэмшигч компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад тулгамдаж буй эрх зүйн зохицуулалт -гадаадын хуулийн этгээдийг монгол улсад хүлээн зөвшөөрөх эрх зүйн асуудал -дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн үүднээс чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг ойлгох асуудал: тхех-ийн xxiv дүгээр зүйлийн жишээн дээр united states v. nixon, 418 u.s. 683 (1974)
21 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл үе шат, үр нөлөө -Монгол Уулсын эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцооны онцлог болон түүний зарим асуудал -шүүхийн шийдвэрийн бүтэц, түүнийг эрх зүйн агуулга, зарчимд нийцүүлэх нь -анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж буй үндэслэлүүд - -шүүх хуралдаан хойшилж байгаа шалтгаан нөхцөл, дүн шинжилгээ - -захиргааны хэргийн шүүхүүд төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ “дотоод хэм хэмжээ”-г ашиглаж буй практик -хөдөлмөрийн гэрээний туршилтын хугацааны ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт болон тус хугацаан дахь ажилчны эрхийг хамгаалах асуудал: монгол-япон улсын харьцуулсан судалгаа -“шүүгч нарт сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага, хамрагдах нөхцөл боломж” судалгааны тайлан
22 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн бие даасан байдал болон шүүгчийн хариуцлага: шүүгчийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь, -Захиргааны хэргийн шүүхээс шийдвэрлэж буй маргааныг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн тоон мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээ -Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ -зөрчилд холбогдсон хүнийг саатуулахад анхаарвал зохих зарим асуудал -Монголын хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал -Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчилд оногдуулах шийтгэл, түүний үр нөлөө -Ану, Япон, Монгол улс дахь байгаль орчны бохирдлыг арилгах тогтолцооны харьцуулсан судалгаа -Төв банкны хараат бус байдлыг үндсэн хуулиар баталгаажуулах нь: үндсэн хуулийн эдийн засгийн онолын -Гадаад худалдааны хамгаалалтын арга хэмжээг хуульчлах хэрэгцээ шаардлага -Ану-ын холбооны шүүхийн эрүүгийн хариуцлага оногдуулах аргачлал -Роперын эсрэг саймоны хэрэг 543 u.s. 551 (2005)
23 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүн таслах ажиллагаанд биечлэн оролцох эрх -Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал, -Увс аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 30 дугаар шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүх хуралдаан хойшлолт нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаанд нөлөөлөх, -Шүүгч зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан болох нь: эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудал, -Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлах aжиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалт, -нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын олон улсын нийтийн эрх зүйн зарим суурь зарчмууд, чиг хандлага -захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд прокурор оролцох эрх зүйн асуудал -“гэмт хэргийн зарим онцлогт хийсэн дүн шинжилгээ” ажилгүй хүн болон төрийн албан хаагчийн жишээн дээр -“Монгол Улсын татвар хураан авах ажиллагааны асуудал” татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгад өгөх үнэлэлт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал -Ял эдэлж буй хоригдолд олгож байгаа боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал
24 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт ба засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэл, -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба нутгийн удирдлага -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх -Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүхээс өгсөн саналын түүвэр -Захиргааны эрх зүй дэх хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим -Барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх хоорондын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэсэн шүүхийн практик, -Сөрөг нэхэмжлэлийн тухай ойлголт, анхаарах асуудал -Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн зарим зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, анхаарах асуудал: орхон аймгийн жишээн дээр -Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ -Зөрчлийн хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн шүүхийн онцлох шийдвэрийн мэдээлэл -“Цахим шүүхийн талаарх гадаадын зарим орны туршлага” япон, бнсу, бнхау, сингапур улсын жишээн дээр -Корона вирустэй холбогдуулан боловсруулсан хуулийн төсөл: шүүх болон тусгай трибуналуудын ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө, үүсэх үр дагавар
25 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлага, -Гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөлд холбогдох шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, -Хуулийг дагаж мөрдөх хугацаа -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь цахим нотлох баримт -Захиргааны гэрээ байгуулахад захиргааны ерөнхий хуульд заасан шийдвэр гаргах ажиллагааны нийтлэг журмыг хэрэглэх онцлог -Монгол Улсын шүүх дэх мэдээллийн технологийн хөгжил, эрх зүйн орчин -Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, анхаарах асуудал -Хувь хүний орлогын албан татварын суурь монгол ба япон улсын харьцуулалт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал. /2 дахь хэсэг/ -Гүрж улсын ердийн шүүхийн хэрэг хуваарилалтын шинэ тогтолцооны эрх зүй, техникийн шинжилгээ -Цахим шүүхтэй холбоотой гадаадын зарим орны хууль зүйн зохицуулалт -Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тойм
26 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2017/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Урьдчилан хэлэлцүүлэх, захиргааны акт, хэм хэмжээний акт, нийтийн ашиг сонирхол
27 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Арилжаа, арилжааны эрх зүй, дампууралын хэрэг, хөдөлмөрийн тухай хууль, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа, улсын бүртгэл, дагнасан тогтолцоо
28 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл, шүүгчийн ёс зүй, ерөнхийлөгчийн хориг, хуулийн бичвэр, тэнсэн, мөнгө угаах, шүүгчийн танин мэдэх үйл явц, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял.
29 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-05-18 Байгалийн баялагийн өмчлөл, мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа, ерөнхийлөгчийн хориг, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, прокурорын оролцоо, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хууль санаачлах эрх, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн сүлжээ ашиглах заавар, шүүхийн эдийн засгийн баталгаа
30 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-08-04 Хууль зүйлийн бичиг, баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээ, хүний эрх, мөрдөн байцаалт, өрсөлдөөн, өрсөлдөөний тухай хууль, арбитрын ажиллагаа, бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдал, шүүхийн практик, гэмт хэргийн нөхцөл байдал

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn