Ажил олгогчийн буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй бол даатгуулагчид учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж төлнө

2022-11-23 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Туршилтаар

Шийдвэрийн дугаар: 2021.12.01-ний өдрийн 102/ШШ2021/03167

Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон.

2022.09.29 шийдвэр-Хураангуй 4

Иргэн Оч нь “РБ” ХХК-нд гоо сайханчаар ажиллаж байсан, ажил олгогч “РБ” ХХК нь Очийг гоо сайханчаар ажиллуулж эхэлсэн хугацаанаас хойш нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй байна.

Иргэн Очоос “РБ” ХХК-д холбогдуулан, “жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 3 339 810 төгрөг гаргуулах”-ыг хүссэн нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргаж, “ … миний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүйгээс … нийгмийн даатгалаас тэтгэмжээ авч чадаагүй” гэв.

Нэхэмжлэгч Оч нь 2021 оны 05-р сарын 04-ний өдөр хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд нийгмийн даатгалаас жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж аваагүй болох нь баримтаар тогтоогдсон, түүнчлэн ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй болох нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолтоор тогтоогджээ.

Хуульд зааснаар ажил олгогч ажилтныг нийгмийн даатгалд заавал даатгуулж, шимтгэл төлөх үүрэгтэй. “РБ” ХХК нь хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүйгээс ажилтан Оч нь жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжээ авч чадаагүй хохирсон байх тул даатгуулагчид учирсан хохирлыг ажил олгогч бүрэн хариуцаж төлнө гэж шүүх үзэв.

Иймд, шүүхээс нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж, нэхэмжлэгчийн 1 сарын дундаж цалин 834 952  төгрөг, хуульд зааснаар 4 сарын хугацаагаар тооцож 3 339 810 төгрөгийн хохирлыг ажил  олгогч “РБ” ХХК-иас гаргуулж шийдвэрлэлээ.

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэт шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэх зорилготой болно.

Шүүхийн шийдвэрийг бүтнээр үзэх бол ЭНД дарна уу.

Хураангүй бэлтгэсэн Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан

шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Р.Алтантуяа

Холбоосууд:

https://bit.ly/3ucKrK5