Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
  • 2024-05-16 Judilogy
    Нэхэмжлэгч нар нь 2015 онд шүүхийн шийдвэрээр зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 400 сая төгрөг төлөх үүрэгтэй, мөн шүүхийн шийдвэрээр 2018 онд 1 тэрбум төгрөгийг 2018.10.24-ний өдрийн дотор төлж барагдуулах үүргийг тус тус хүлээжээ. 2015 оны шүүхийн шийдвэрийн дагуух 400 сая төгрөгийн үүргээ 2022 онд бүрэн төлж барагдуулсан, 2018.10.24-ний өдөр төлж барагдуулах ёстой байсан төлбөрөөс 2022 он гэхэд 80 гаруй сая төгрөгийн төлбөр тус тус үлдсэн байна. 
    дэлгэрэнгүй
  • 2023-01-02 Улсын дээд шүүх
    “Х” ХХК нь Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдуулан “шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь дуусгавар болсонд тооцож, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувийн хэргийг хаах шийдвэр гаргахыг даалгуулах” нэхэмжлэл гаргасан. Нэхэмжлэгч нь “хариуцагч байгууллага шүүхийн шийдвэрт заагдаагүй илүү мөнгө буюу ам.доллараар төлбөр төлүүлэхээр шаардаж шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгохгүй байна” гэжээ. Харин хариуцагч нь “төлбөрийг манай газраар дамжуулж төлөөгүй, төлбөр авагч банк нь төлбөр төлөгдсөн тухай баримт, хүсэлт ирүүлээгүй тул шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох боломжгүй” гэж маргасан байна. Уг хэрэгт гуравдагч этгээдээр оролцсон банкны төлөөлөгч “талуудын хооронд төлбөрийг ам.доллараар төлөх гэрээ байгуулагдсан бөгөөд төлбөрийн үлдэгдэл байгаа” гэсэн тайлбар гаргажээ.

    дэлгэрэнгүй