Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
  • 2023-09-22 Judilogy
    Гуравдагч этгээд газар дээрээ 17 давхар 2 барилга барихаар болсон байна. Нийслэлийн барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газарт хүсэлт гаргасны дагуу тус барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон эскиз зургийг батласан бөгөөд тус барилга баригдсан. Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комисс барилгыг шаардлага хангасан гэж үзэж ашиглалтад оруулах зөвшөөрөл олгов. Гэвч тус барилга нь ойролцоох орон сууцтай маш ойр баригдсан бөгөөд нарны гэрлийг нь хааж байсан тул ийм барилгыг барих болон ашиглалтад оруулах зөвшөөрөл олгосон нь Барилгын тухай хууль болон холбогдох дүрэм, стандартуудыг зөрчсөн гэж (i) болон (ii)-т заасан шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг оршин суугчид гаргажээ.
    дэлгэрэнгүй