Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
  • 2023-11-06 Judilogy
     Татварын ерөнхий газраас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа татварын хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэх журам, аргачлал бүхий “Татварын баримт бичгийн эмхэтгэл” номыг Татварын албаны удирдах ажилтны сургалтад зориулан нэхэмжлэгчээр хэвлүүлжээ. Нэхэмжлэгч нь тус номыг хэвлэж, худалдан борлуулсан байна. Ийнхүү хэвлэж, худалдан борлуулсан нь Зохиогчийн эрхийн тухай хууль зөрчсөн хэмээн үзэж Оюуны өмчийн газрын хяналтын байцаагч Зөрчлийн тухай хуулийн 8.1-т заасны дагуу 5 сая төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулжээ. Татварын баримт бичгийн эмхэтгэл хэвлэж, худалдан борлуулсан нэхэмжлэгч ХХК нь тус шийтгэлийн хуудсыг эс зөвшөөрч нэхэмжлэл гаргажээ.   
    дэлгэрэнгүй