Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
  • 2022-11-16 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
    Үндэсний аудитын газрын аудитор Нямаас “А” төрийн өмчит хувьцаат компанид холбогдуулан “ … 10 сая төгрөгийн зардлаар Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг бусдаар хийлгэсэн атлаа үүнийгээ мөрдөөгүй нь … Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан “зохицох зарчим”-д нийцээгүй” гэх үндэслэлээр “… 10 сая төгрөгийн үр ашиггүй зардал гаргасныг төсөвт буцаан төлүүлэх”-ээр акт тогтоосон, “А” ТӨХК-иас уг актыг хүчингүй болгуулахаар нэхэмжлэл гаргаж, шүүхэд маргажээ.
    дэлгэрэнгүй