Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй
  • 2023-01-05 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
    Иргэн Д болон Г нар 2019 оны 07 сарын 05-ны өдөр “Тооцоо нийлж, төлбөр барагдуулах гэрээ”-г байгуулж, уг гэрээгээр Г нь Д-д 5.250.000 төгрөгийн төлбөр төлөх, төлөхгүй бол үл маргах журмаар төлбөрийг Г-с гаргуулахаар харилцан тохиролцож, уг тохиролцоогоо нотариатаар гэрчлүүлжээ.  Талууд төлбөрийн талаар “үл маргах”-аар тохиролцож нотариатаар гэрчлүүлсэн бол нотариат төлбөр авагчийн хүсэлтээр “Мэдэгдэх хуудас” үйлдэж төлбөр төлөгчид хүргүүлэхээр хуульд заасан байна. 
    дэлгэрэнгүй